Pályázatok

 

Óvodafejlesztés

TÁMOP-3.1.11-12/2

 

Az Óvodafejlesztés című pályázat célja

A TÁMOP-3.1.11-12/1-2 konstrukció célja az új Nemzeti Köznevelési Rendszerről szóló törvénnyel összhangban a magyar óvodapedagógia strukturális feltételrendszerének továbbfejlesztése, optimális személyi és tárgyi feltételek biztosítása a kisgyermekek számára.

A támogatás mértéke: 100 %

A támogatás összege:  feladatellátási helyenként maximum 5 millió Ft

A pályázatok benyújtása 2012. július 15-től 2012. július 30-ig lehetséges.

Az óvodafejlesztésre pályázhatnak:

 • Óvodák fenntartói.

Támogatható tevékenységek az óvodafejlesztés keretében:

 1.  Építés és eszközök beszerzése
 1. Óvodaudvar fejlesztése.   ( Szabványos óvodai játszótér építése )
 1. Egyéb kötelező tevékenységek.

 

( A projektjeink kidolgozása, megvalósítása során a szabványos óvodai játszótér építésre, mint leginkább fontos elemre kívánunk koncentrálni.

A pályázat egyéb kötelező elemit megpróbáljuk a pályázati kiírásban meghatározott minimális mértékben beépíteni.

Ezeket a tevékenységeket egy cégünkkel kapcsolatban álló szakértői csoport látja el az óvodai nevelés, és az óvodai dolgozók minimális terhelése mellett.)

I. Intézmények szolgáltatási színvonalának növelése, szervezetfejlesztés

 1. A komplex állapotfelmérést, valamint a gyermekek személyiségfejlődésének nyomon követését szolgáló módszerek, eszközök megismerése, alkalmazása, továbbfejlesztése
 2. Egyénre szabott/differenciált fejlesztési módszerek, amelyek bevezetésre, alkalmazásra kerülnek;
 3. Az integrált neveléshez szükséges feltételrendszer új elemei;
 4. Az óvoda-iskola átmenetet támogató diagnosztikai módszerek, amelyek bevezetésre, alkalmazásra kerülnek; továbbá az átmenetet segítő egyéb intézkedések, az óvoda és iskola közötti együttműködés új területei;
 5. A nevelési-oktatási intézmények közötti új horizontális kapcsolatok kiépítése, ápolása;
 6. Az intézményfenntartóval való együttműködés új formái (Külső intézményértékelési mechanizmus működése)
 7. A konstrukció keretében a továbbképzéseken részt vettek által megszerzett ismeretek óvodai szervezeti egységen belül történő átadásának módszertana, eljárások

II. Képzések, továbbképzések, tréningek

 1. A fenntartó és az óvodapedagógus felkészítése oktatásirányítási, tanügyigazgatási, az óvodai nevelési munkához kapcsolódó értékelési és tervezési, pályázatírási, projektmenedzsmenti feladatokra akkreditált képzésen, továbbképzésen, tréningen való együttes részvételük során,
  • amely a projekt kezdő szakaszában valósul meg (a projekt megvalósításának kezdő időpontjától számított 6 hónapon belül meg kell kezdeni ezt a tevékenységet),
  • fenntartó részéről 1 fő, munkakörében óvodai tanügyigazgatási feladatokat ellátó szakember, valamint
  • óvodai feladatellátási helyenként 1 fő részvételével.
 2. Akkreditált képző akkreditált képzésén, továbbképzésén való részvétel, egyéni, nevelőtestületi, képzés keretében az alábbi témacsoportokban:

( legalább két képzés az alábbiak közül)

 • Szakértő-, mentorfelkészítő
  • Pedagógusok felkészítése a mentori szerepre, feladatokra
  • Projektmenedzsment-ismeretek tréning-jellegű továbbképzés közoktatási intézmény pedagógusai számára
  • Szakmai csoportvezetés módszertana
  • Mentorpedagógusok képzése családpedagógiai szolgáltatás céljából
 • Tehetséggondozó
 • A tehetségfejlesztés a mindennapi pedagógiai gyakorlatban
 • Krízisintervenció, konfliktus- és problémakezelő képesség fejlesztése (konfliktus felismerése, diagnosztizálása, krízishelyzetekkel való optimális bánásmód stratégiája, verbális önvédelem az óvodai szervezeti egységen belül és a szülőkkel való partnerviszonyban), képzés
 • Professzionális kommunikációs technikák elsajátítását segítő képzések
 • Változáskezelés és változásmenedzselés tréningjellegű továbbképzés
 • Problémás gyerekek. Az agresszió kezelése az óvodában
 • Személyiségfejlesztés pedagógusoknak a stressztűrő-képesség növelése érdekében
 • Szociális és életviteli kompetenciák fejlesztése
 • Új szemlélet a család – óvoda kapcsolatában
 • Megtanulok moderálni – Megbeszélések, értekezletek és viták vezetése, a problémák és konfliktusok hatékony megoldásának segítése a moderáció alkalmazásával a nevelési-oktatási intézményekben
 • Erőszak- és konfliktuskezelés és kommunikáció

            Tanügyigazgatás

 • Az iskola és az óvoda működésének jogi szabályozása, gyakorlati megvalósítása
 • Testnevelés és sport
 • A mindennapos testnevelés szerepe az óvodában, metodikája a gyermek testi fejlődésében, mozgásfejlődésében
 • A környezettudatosságra nevelés hatékony módszerei és eszközei
 • Tánc-zene-drámajáték a személyiségfejlesztés szolgálatában
 • Látható hangok-program alkalmazása a 3-8 éves korú gyermekek kommunikációs fejlesztéséhez
 • Környezettudatosságra nevelés
 • Alternatív pedagógiák
 • stb.

III. Az óvoda nevelési programjában foglaltak megvalósulását támogató szolgáltatások/tevékenységek/programok megszervezése, lebonyolítása

( bármelyik, a felsoroltak közül)

 1. A nevelési programban foglaltak megvalósulását segítő tevékenységek, programok szervezése, lebonyolítása, különös tekintettel a tehetséggondozásra, versenyekre, vetélkedőkre, interaktív foglalkozásokra
 2. Az intervenciós szemlélet kialakítása, szülőkkel közös tevékenységek megvalósítása
 3. Szülői szakmai fórumok szervezése
 4. Családi napok szervezése
 5. Óvodai nevelést kiegészítő és támogató egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi szakemberek együttműködését és gyakorlati megvalósulását támogató hálózat .

 

A fenti projekttel kapcsolatban vállaljuk a pályázat, illetve az ahhoz kapcsolódó szakmai anyagok, játszótéri tervdokumentáció ingyenes elkészítését.

Kedvező eredmény esetén vállaljuk a projekt megvalósítását.

 

                                                      

                                                                                                   

                                                                                                          

 

Elérhetőség

Globalcsoport.com

zsbankos@t-online.hu

Deák F. u. 83.
Pécs
7630

+3630-663-6254
+3630-468-5107 Bankosné Földi Zia műszaki igazgató

Keresés